info@chinesekredietunie.nl

Rendement, risicobeheersing en governance

Rendement, risicobeheersing en governance

Chinese Kredietunie Nederland streeft naar een jaarlijkse kapitaalvergoeding (rendement) van 5% over de waarde van het aantal participatiecertificaten waarover een lid beschikt. Dit wordt uitgekeerd uit het resultaat. Bijvoorbeeld: als een lid vijf certificaten à € 10.000,- aanschaft, dan ontvangt hij jaarlijks € 2.500,- aan rendement.
Chinese Kredietunie Nederland is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat houdt in dat het risico van de leden beperkt blijft tot het bedrag van hun deelname in de kredietunie (via participatiecertificaten) en dat er dan ook geen rendement kan worden gegeven op het ingelegd kapitaal.

Het bestuur van Chinese Kredietunie Nederland probeert de risico’s zoveel mogelijk te beperken door onder andere de kredietaanvragen zeer zorgvuldig, financieel en juridisch te beoordelen. Zorgvuldige selectie, spreiding van financieringen en monitoring hebben een aanmerkelijk verlagend effect op risico’s, maar kunnen risico’s nooit geheel uitsluiten, noch 100% garantie bieden voor goede resultaten. Waar nodig worden zekerheden en commitment van de kredietnemer (lid) gevraagd.

Chinese Kredietunie Nederland is een coöperatieve vereniging. Grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dat zijn onder andere het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De dagelijkse leiding van de kredietunie ligt bij het bestuur. De Raad van Advies voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is, zoals bij iedere coöperatie, het hoogste orgaan en heeft het laatste woord. Zij benoemt, ontslaat of schorst bestuurders en stelt ieder jaar de jaarcijfers vast. 
Het bestuur van Chinese Kredietunie Nederland (CKN) is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Het Bestuur neemt beslissingen over de kredietaanvragen. De projectmanager van CKN pakt de kredietaanvragen op, verzorgt de administratie en draagt zorg voor managementinformatie naar het bestuur.
Financiering van bedrijven kent diverse vormen. Voor iedere financieringsvorm geldt dat de terugbetaling nooit vooraf volledig gegarandeerd kan worden. De kans bestaat dat een verleende financiering niet wordt terugbetaald daar bijvoorbeeld de kredietnemer failliet gaat of door omstandigheden toch niet geheel of deels kan terugbetalen. Bij Chinese Kredietunie Nederland wordt jaarlijks 1% van het totaal ingelegde kapitaal als voorziening gereserveerd voor default risico’s.
De geldstromen tussen de leden en CKN verlopen via de Stichting Beheer Derdengelden van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Dit betekent dat Stichting Beheer Derdengelden in eerste instantie de gelden beheert. Deze stichting bewaart de gelden van CKN en voert betaalopdrachten uit conform de instructies van CKN. Deze betaalopdrachten vinden plaats in het kader van lidmaatschaps-gelden, kredieten en participatiecertificaten.
Hoewel Chinese Kredietunie Nederland (CKN) geen prospectusplicht heeft, hecht het bestuur veel waarde aan het zorgvuldig en duidelijk verschaffen van alle benodigde informatie die van belang is voor u om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen over CKN. U kunt hiervoor ons Informatie Memorandum raadplegen.

klik hierFinanciering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务