info@chinesekredietunie.nl

Krediet geven (investeren)

Krediet geven (investeren)

Chinese Kredietunie Nederland streeft naar een jaarlijkse vergoeding van 5% (streefrendement) over de waarde van het aantal participatiecertificaten. Dit wordt uitgekeerd uit het resultaat. Bijvoorbeeld: als een lid vijf certificaten à € 10.000,- aanschaft, dan ontvangt hij jaarlijks € 2.500,- aan vergoeding.
Twee modellen 
Er bestaan twee modellen voor kredietunies. Voor de ondernemer die krediet afneemt bestaat er geen verschil tussen beide modellen. Voor de ondernemer die investeert in een kredietunie wel.

 1. Het centrale kas model (klassiek model of risk sharing model)  
 Hierbij wordt het krediet gefinancierd vanuit een centrale kas die de financiële middelen bevat van alle investerende ondernemers (leden). Deze investerende ondernemers brengen vermogen in via participatiecertificaten. De inleg is niet opvraagbaar. Onder de Wet Toezicht Kredietunies mogen hiervoor ook obligaties en deposito’s worden gebruikt, dan zullen de gelden wel opvorderbaar zijn. De kredietunie beoordeelt vervolgens de kredietaanvraag en verstrekt het krediet. Het risico wordt op deze wijze gespreid over alle leden van de kredietunie. Er worden voorzieningen getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er sprake van een beperkt risico, maar levert ook een wat beperkter rendement op. 

2. Het community funding model (bemiddelingsmodel) 
In dit model beoordeelt de kredietunie de kredietaanvraag en als zij die goedkeurt zet zij de aanvraag open op het investeringsplatform voor de leden. Investerende ondernemers die lid zijn van de kredietunie schrijven zich in op die investeringen waaraan zij willen meedoen. Een ondernemer wordt gefinancierd door 5 tot 25 verschillende investerende leden. Het krediet verloopt dus niet via de kas van de kredietunie. 
Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietaanvrager investeren. Er wordt dus geen geld aangetrokken door de kredietunie, dus is er ook geen opvraagbaar geld. Het risico is hoger, omdat er geen voorzieningen worden getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is het rendement ook hoger. Er is voor dit model wel een ontheffing nodig van de AFM.

Chinese Kredietunie Nederland (CKN) hanteert het risk sharing model, waarbij CKN het krediet verstrekt en ook hoofdzakelijk het risico draagt. De individuele leden (kredietgevers) lopen dus veel minder risico. Bij het community funding model dragen de kredietgevers alle risico’s zelf!

Ja, dat kan. Ook al is de kans hierop veel kleiner dan bij het community funding model, toch is de kans aanwezig. Bij een kredietunie geldt immers dat u meer risico loopt dan met een spaarrekening bij een bank. Daarentegen krijgt u ook meer rendement (5%) dan op een spaarrekening (0,25% - 0,30%).

Van de winst gaat allereerst een deel naar de reserves van Chinese Kredietunie Nederland (CKN) om CKN als organisatie te kunnen laten draaien. Vervolgens komt de resterende winst ten goede aan de leden van CKN.

Nee. In het risk sharing model, dat Chinese Kredietunie Nederland hanteert, kan dat niet. De risico’s zijn daardoor ook beperkt voor de individuele leden.
Ja, dat mag. U kunt lid worden van CKN en participatiecertificaten kopen. Doordat u ondernemer bent geweest, gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de risico’s van het ondernemen. Als u nooit ondernemer bent geweest, dan kunt u geen geld inleggen. Let op dat wij buiten toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Nederlandse Bank (DNB) vallen en u dus meer risico loopt. 
Chinese Kredietunie Nederland (CKN) valt buiten het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en De Nederlandse Bank (DNB). Kredietgevende leden worden niet beschermd door de AFM en DNB, omdat men ervan uitgaat dat ondernemers voldoende branchekennis en ervaring hebben om de risico’s in te kunnen schatten. De achterliggende gedachte is dat iemand die geen ondernemer is vaak niet over de benodigde kennis en ervaring beschikt om risico’s in te schatten. Daarom heeft CKN er bewust voor gekozen om zich alleen te richten op ondernemers.Financiering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务